เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

28 BIS0609 การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่องานธุรกิจ กลุ่มเรียน สฎ.2019.121 คอมฯธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

BIS0609 การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่องานธุรกิจ กลุ่มเรียน สฎ.2019.121 คอมฯธุรกิจ 

     คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

ศึกษาโครงสร้างวิธีการใช้รวมทั้งการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ประเภทต่างๆ เกี่ยวกับ การจัดการเอกสาร การนำเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์ การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น การออกแบบผลงานและเอกสารทางธุรกิจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป