3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์(Strategic Management) กศ บป 3/2560 section AB
ผู้สอน

พีรวัส หนูเกตุ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์(Strategic Management) กศ บป 3/2560 section AB

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30577

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การกำหนดเป้าหมายของธุรกิจ กระบวนการและเทคนิคการวางแผนธุรกิจ กลยุทธ์รวมของธุรกิจ การใช้กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับองค์การและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การประเมินผลและการติดตาม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.