เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วงจรคุณภาพ PDCA โดยครูพจนพงษ์ ขจรภพ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) เป็นแนวที่ไม่ได้ให้ความสำคัญเพียงแค่การวางแผน แต่แนวคิดนี้เน้นให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะผู้ปฏิบัติงานจะต้องตรวจสอบการทำงานของตนเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อเป็นนำผลมาเป็นแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงระบบการทำงาน