เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบปฏิบัติการแม่ข่าย

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา

                       - ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการบนเครื่องแม่ข่าย (Server Operating System)

                      - ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

                      - โปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับการบริการและจัดการเครือข่าย

                      - การติดตั้งโปรแกรม  การกำหนดการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่าย 

                      - การจัดการและกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ (Server Administrator and User Management)

                      - การจัดการ Service ต่าง ๆ 

                      - การจัดทำ Remote Control

                      - การเขียนคำสั่งสคริปต์ Server Command,

                      - การจัดการ Web Serve , File Server,DHCP Server และ DNS Server

                      - การติดตั้ง Proxy Server

                      - การทำ Virtualization On Server

                      - การติดตั้งและกำหนดการทำงาน Firewall

                      - หลักการของ Cloud Technology

                      - เครื่องมือและโปรแกรมในการจัดการ Server Management Tools

                      - การจัดการข้อมูลและโปรแกรมบน Web Server

                      - การจัดทำระบบ Authentication

                      - การจัดทำระบบ Voice-Over IP