ผู้สอน
Taewee Karrila
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 21 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

712-497 Research Proposal in FSN (1/2561)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30653

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

  • รหัสและชื่อรายวิชา          712-493 โครงร่างงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

(Research Proposal in Food Science and Nutrition)

  • จำนวนหน่วยกิต              1(0-3-0)
  • หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

         เป็นรายวิชาเอกบังคับในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ     

คำอธิบายรายวิชา

การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล การตั้งโจทย์วิจัยและสมมติฐาน การวางแผนการทดลอง การเขียนและนำเสนอโครงร่างงานวิจัยภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

Information searching and compiling; formulation of research questions and hypothesis; experimental design; writing and presenting research proposal under supervision