เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

712-497 Research Proposal in FSN (1/2561)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

  • รหัสและชื่อรายวิชา          712-493 โครงร่างงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

(Research Proposal in Food Science and Nutrition)

  • จำนวนหน่วยกิต              1(0-3-0)
  • หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

         เป็นรายวิชาเอกบังคับในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ     

คำอธิบายรายวิชา

การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล การตั้งโจทย์วิจัยและสมมติฐาน การวางแผนการทดลอง การเขียนและนำเสนอโครงร่างงานวิจัยภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

Information searching and compiling; formulation of research questions and hypothesis; experimental design; writing and presenting research proposal under supervision