เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

8312102 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักการเขียน รูปแบบไวยากรณ์ประกอบภาษาคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับคำสั่งอุปกรณ์อินพุต เอาท์พุต ชนิดของข้อมูลแบบต่าง ๆ โปรแกรมย่อยและฟังก์ชันต่าง ๆ และการใช้แฟ้มข้อมูลเบื้องต้น โดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่งในการฝึกเขียนและพัฒนาโปรแกรม