ง33201 วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ผู้สอน

สมนึก แสงอรุณ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ง33201 วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30746

สถานศึกษา
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

ง33201  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 5                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6    ภาคเรียนที่  1                                  เวลา   40  ชั่วโมง                      จำนวน  1.0    หน่วยกิต

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการทำงานของอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่าย  Protocal TCP/IP, Client – Server, DNS, SUBNet, FTP, Telnet, E – mail, WWW การติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตส่วนบุคคล ปฏิบัติการใช้บริการต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต การเลือกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ปฏิบัติการใช้อินเทอร์เน็ต

                ปฏิบัติการใช้ระบบสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์กับงานด้านต่าง ๆ ได้  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถแสวงหาข้อมูลข่าวสารโดยใช้ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

โดยการจัดประสบการณ์ หรือ สร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางการงานอาชีพและเทคโนโลยี  และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิดทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆและใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่า และเจตคติที่ดีต่อการงานอาชีพและเทคโนโลยี  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง

                การวัดผลและประเมินผลด้วยวิธีหลากหลาย ตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหาและทักษะ/กระบวนการที่ต้องการวัด.

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

  • ปฏิบัติการประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ต
  • บอกวิธีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแต่ละประเภท
  • บอกรูปแบบการบริการบนอินเทอร์เน็ต
  • ใช้งานโปรแกรม Internet Explorer อย่างถูกวิธี
  • ปฏิบัติการใช้งาน IP และ เชื่อมโยงข้อมูล
  • รับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูก
  • โอนย้ายข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี
  • ใช้เทคนิคในการค้นหาข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ
  • สนทนาออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ
  • อธิบายการป้องกันความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.