Senior project

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

โครงงานเฉพาะเรื่องทางด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา