เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ง33241 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ปีการศึกษา 2561 ม.6/1-6/7

เกี่ยวกับชั้นเรียน

         ศึกษาหลักการเบื้องต้นของการเขียนโปรแกรม พื้นฐานการคำนวณของคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์งาน การเขียนผังงาน (Flow Chat) ตัวแปรและชนิดของตัวแปร การนำข้อมูลเข้า การเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล  การแสดงผลลัพธ์ ภาษาคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม  การเขียนโปรแกรมแบบมีลำดับขั้น การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขทางเดียว  การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขสองทาง การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขหลายทาง การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ การใช้งานฟังก์ชันมาตรฐาน  การสร้างฟังก์ชันขึ้นใช้งานเอง การเขียนโปรแกรมประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ