เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 ปี 61

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

               ศึกษาแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์  ผลกระทบที่จะ เกิดขึ้นต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี  ปัญหาหรือความต้องการที่มีผลกระทบต่อสังคม 

              โดยใช้กระบวนการ  วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่มีความซับซ้อน  ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์เปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็นภายใต้ เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ วางแผนขั้นตอนการทำงานและดำเนินการแก้ปัญหา การนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการที่ หลากหลาย  ทดสอบประเมินผลและระบุข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและนำเสนอผล  ใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือกลไกไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีที่ซับซ้อนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน

              เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี  เพื่อสังเคราะห์วิธีการ เทคนิคในการแก้ปัญหาโดยคำนึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา  เพื่อใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือกลไกไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย  นักเรียนมีสมรรถภาพเกี่ยวกับการคิด  การแก้ปัญหา  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี  รวมทั้งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เกี่ยวกับ การมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน