เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว ภาคเรียนที่ 1/2561

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1. เข้าใจการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์

2. มีทักษะในการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์

3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ