เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress กลุ่ม 2

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการและโครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม WordPress ประกอบด้วย การติดตั้ง การใช้งาน Dashboard การเขียนเนื้อหาลงในเว็บไซต์ การแทรกมีเดียและลิงก์ สร้างเพจและเมนู ติดตั้งใช้งานธีม ปลั๊กอิน วิดเจ็ต และสร้างเว็บบอร์ดใน WordPress พร้อมทั้งสามารถสำรองข้อมูลเว็บไซต์           
          เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ และประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาในการทำงาน
          เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีต่องานและเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต

ผลการเรียนรู้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์
2. มีความรู้ความเข้าใจในการติดตั้ง WordPress
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน Dashboard
4. มีความเข้าใจพร้อมกับประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการเขียนเนื้อหาลงในเว็บไซต์
5. มีความเข้าใจพร้อมกับประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการแทรกมีเดียและลิงก์
6. มีความเข้าใจพร้อมกับประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการสร้างเพจและเมนู
7. มีความเข้าใจพร้อมกับประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการติดตั้งใช้งานธีม
8. มีความเข้าใจพร้อมกับประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการเพิ่มคุณสมบัติใหม่ ๆ ด้วยปลั๊กอิน
9. มีความเข้าใจพร้อมกับประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการระบบสมาชิกและการแสดงความคิดเห็น
10. มีความเข้าใจพร้อมกับประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการสร้างเว็บบอร์ดและสามารถสำรองเว็บไซต์ได้

สอนโดย  ครูไกรลาศ  จิบจันทร์ เบอร์ติดต่อ 0857642520