เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3001-1002 กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย พัฒนพล เผ่าสำราญ

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี

3001-1002 กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-1

คำอธิบายรายวิชา
                ศึกษาเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานและการประกอบธุรกิจในสาขาวิชาชีพ กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

วิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา
บทที่ 1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานและการประกอบธุรกิจในสาขาช่างไฟฟ้า
            - พรบ.คุ้มครองแรงงาน
            - มาตรฐานความปลอดภัยทางในไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน
            - ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
            - ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
            - สิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน
            - กฎหมายแรงงานเรื่องวันลาและวันหยุด
          - กฎหมายแรงงานเรื่อง การเลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชย
          - กฎหมายแรงงานเรื่องค่าล่วงเวลา
บทที่ 2 กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย 
           - ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552
บทที่ 3 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
          - พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535
         - พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
บทที่ 4 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
           -ทรัพย์สินทางปัญญา
                    1. ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม
                             - เครื่องหมายการค้า
                             - ชื่อทางการค้า
                             - สิทธิบัตร
                             - แผนผังภูมิของวงจรรวม
                             - ความลับทางการค้า
                             - สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
                      2. ลิขสิทธิ์
                          - รู้ทันลิขสิทธิ์