homeER 3207 การวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6)
personperson_add
ER 3207 การวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6)

ผู้สอน
นาย ไพรศิลป์ ปินทะนา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ER 3207 การวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3101

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ER 3207   การวิจัยทางการศึกษา                              3(3-0-6)

Educational Research   

คำอธิบายรายวิชา 

          ศึกษาความหมายทฤษฎีการวิจัยและลักษณะของการวิจัย ประโยชน์และความสำคัญของการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน การเสนอโครงการเพื่อทำวิจัย การฝึกปฏิบัติการวิจัยทางการศึกษา การเขียนรายงานการวิจัย การนำเสนอผลการวิจัย การศึกษาค้นคว้างานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน

รายวิชาชีพครู บังคับ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)

สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)