เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.1

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                 เวลาเรียน    20  ชั่วโมง

****************************************************