เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.1

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                 เวลาเรียน    20  ชั่วโมง

****************************************************