วิชาวิศวกรรมอาหาร 1

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ศึกษาเกี่ยวกับ ทฤษฎี หลักการทางวิศวกรรม วิธีการคำนวณ และเครื่องมือของปฏิบัติการเฉพาะหน่วย (unit operation) ต่างๆ ได้แก่ มิติ  หน่วย วัดทางวิศวกรรมในกระบวนการแปรรูปอาหาร โดยใช้หลักการถ่ายเทมวล และการถ่ายเทพลังงาน กฎของเทอร์โมไดนามิกส์ การอนุรักษ์มวลสารและพลังงาน การไหลของของไหลในกระบวนการแปรรูปอาหาร และพลังงานสำหรับการแปรรูปอาหาร การถ่ายเทความร้อนในอุตสาหกรรมอาหาร การลดขนาดและ การผสม