เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาวิศวกรรมอาหาร 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

ศึกษาเกี่ยวกับ ทฤษฎี หลักการทางวิศวกรรม วิธีการคำนวณ และเครื่องมือของปฏิบัติการเฉพาะหน่วย (unit operation) ต่างๆ ได้แก่ มิติ  หน่วย วัดทางวิศวกรรมในกระบวนการแปรรูปอาหาร โดยใช้หลักการถ่ายเทมวล และการถ่ายเทพลังงาน กฎของเทอร์โมไดนามิกส์ การอนุรักษ์มวลสารและพลังงาน การไหลของของไหลในกระบวนการแปรรูปอาหาร และพลังงานสำหรับการแปรรูปอาหาร การถ่ายเทความร้อนในอุตสาหกรรมอาหาร การลดขนาดและ การผสม