homeวิชาวิศวกรรมอาหาร 1
personperson_add
วิชาวิศวกรรมอาหาร 1

ผู้สอน
นาง ทศพร นามโฮง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาวิศวกรรมอาหาร 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3108

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ศึกษาเกี่ยวกับ ทฤษฎี หลักการทางวิศวกรรม วิธีการคำนวณ และเครื่องมือของปฏิบัติการเฉพาะหน่วย (unit operation) ต่างๆ ได้แก่ มิติ  หน่วย วัดทางวิศวกรรมในกระบวนการแปรรูปอาหาร โดยใช้หลักการถ่ายเทมวล และการถ่ายเทพลังงาน กฎของเทอร์โมไดนามิกส์ การอนุรักษ์มวลสารและพลังงาน การไหลของของไหลในกระบวนการแปรรูปอาหาร และพลังงานสำหรับการแปรรูปอาหาร การถ่ายเทความร้อนในอุตสาหกรรมอาหาร การลดขนาดและ การผสม

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)