homeวิชาวิศวกรรมอาหาร 1
person
วิชาวิศวกรรมอาหาร 1

ผู้สอน
นาง ทศพร นามโฮง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาวิศวกรรมอาหาร 1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3108

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

ศึกษาเกี่ยวกับ ทฤษฎี หลักการทางวิศวกรรม วิธีการคำนวณ และเครื่องมือของปฏิบัติการเฉพาะหน่วย (unit operation) ต่างๆ ได้แก่ มิติ  หน่วย วัดทางวิศวกรรมในกระบวนการแปรรูปอาหาร โดยใช้หลักการถ่ายเทมวล และการถ่ายเทพลังงาน กฎของเทอร์โมไดนามิกส์ การอนุรักษ์มวลสารและพลังงาน การไหลของของไหลในกระบวนการแปรรูปอาหาร และพลังงานสำหรับการแปรรูปอาหาร การถ่ายเทความร้อนในอุตสาหกรรมอาหาร การลดขนาดและ การผสม

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)