homeการเมืองและการปกครองไทย
person
การเมืองและการปกครองไทย

ผู้สอน
อาจารย์ อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเมืองและการปกครองไทย

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3109

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕

วันอาทิตย์ 

เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๓๐ ณ. 

ห้อง อ.๒๑๐


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)