เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเมืองและการปกครองไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕

วันอาทิตย์ 

เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๓๐ ณ. 

ห้อง อ.๒๑๐