การเมืองและการปกครองไทย

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕

วันอาทิตย์ 

เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๓๐ ณ. 

ห้อง อ.๒๑๐