เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การบริหารองค์การสาธารณะ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย เจตฑถ์ ดวงสงค์ถ์

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เป้าหมายการบริหารงานในด้านต่างๆ ของรัฐบาล คือ การบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเหมาะสม โดยดำเนินการผ่านหน่วยงานและองค์การที่รับผิดชอบ เพื่อทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี สังคมมีความสงบสุข เศรษฐกิจเติบโตเจริญก้าวหน้าอย่างมีเสถียรภาพ ดังนั้นการดำเนินการด้านต่างๆ ของหน่วยงานและองค์การที่ได้จัดตั้งและบริหารงานให้เกิดสมรรถนะที่ดีภายใต้พลวัตของบริบทที่มีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา รวมถึงมีการแข่งขันที่สูง จึงมีความจำเป็นและความท้าทาย