เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

แบบชุดฝึกทักษะการสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยี โปรแกรม Class start ผสมผสานกับรูปแบบการเรียนแบบปกติ เรื่อง หลักการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เรื่อง หลักการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์