เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

06-211-301 Physiology of Aquatic animals 1/61

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิโชค จันทร์ย่อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

สรีรวิทยาและการปรับสมดุลภายในร่างกายของสัตว์น้ำ ความสัมพันธ์ของการทำงานในระบบต่างๆของสัตว์น้ำบางชนิดทั้งที่มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลังและปฏิบัติการ

Physiology andbalancewithin the body ofaquatic animal; relationshipsof function between systems in some vertebrate and invertebrate aquatic animal; practice in laboratory