ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิโชค จันทร์ย่อง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

06-211-301 Physiology of Aquatic animals 1/61


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31205

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


คำอธิบายชั้นเรียน

สรีรวิทยาและการปรับสมดุลภายในร่างกายของสัตว์น้ำ ความสัมพันธ์ของการทำงานในระบบต่างๆของสัตว์น้ำบางชนิดทั้งที่มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลังและปฏิบัติการ

Physiology andbalancewithin the body ofaquatic animal; relationshipsof function between systems in some vertebrate and invertebrate aquatic animal; practice in laboratory