เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Practicum in Professional I (AB)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การทบทวนทักษะและเทคนิคการสอน ขั้นตอนการสอน การสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ของผู้เรียน งานในหน้าที่ครู งานบริหาร งานบริการของโรงเรียน สภาพชุมชนส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน สังเกตในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ แล้วนำมาทดลองสอนกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน เพื่อพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ