เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หลักการจัดการ MGT101 (1/61)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิดทฤษฎี วิวัฒนาการและสภาพแวดล้อมทางการจัดการ หน้าที่ทางการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การอำนวยการ และการควบคุม ภาวะผู้นำ รวมทั้งจริยธรรมทางธุรกิจ