การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนวิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล