เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การบัญชีชั้นกลาง2 BAC202 (1/2561)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับส่วนของเจ้าของและหนี้สิน  ประกอบด้วยการจำแนกประเภทหนี้สิน การตีราคา การแสดงรายการหนี้สินในงบดุลและการเปิดเผยข้อมูล  การบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้งกิจการดำเนินการ  การแบ่งผลกำไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ การเลิกกิจการและการชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชน ตลอดจนการแสดงรายการส่วนของเจ้าของในงบดุล การเปิดเผยข้อมูล และงบกระแสเงินสด