เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เตรียมฝึกวิชาชีพสัตวศาสตร์ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อาจารย์ กรุง วิลาชัย

มหาวิทยัาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสัตวศาสตร์ในฟาร์มของคณะฯ การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
รายวิชาบังคับก่อน : 5004190 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวศาสตร์ 1

หน่วยกิต 1(0-3-2)