เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เพศวิถีศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ชื่อวิชา      เพศวิถีศึกษา       รหัสวิชา      2000-1607     ทฤษฎี    1    ปฏิบัติ    0   หน่วยกิต    1   

þ  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ                           ¨  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประเภทวิชา               พาณิชยกรรม                         สาขาวิชา          คอมพิวเตอร์ธุรกิจ            

สาขาวิชา                  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                   

 

จุดประสงค์รายวิชา

    1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขอนามัยของระบบสืบพันธุ์

    2. เพื่อให้เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นตามหลักการ

    3. เพื่อให้สามารถประเมินโอกาสเสี่ยงจากพฤติกรรมทางเพศและปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์ไม่พร้อม

    4. เพื่อให้ตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเอง สร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกแนวทางการดำเนินชีวิตอย่างมี

        สุขภาวะ

 

สมรรถนะรายวิชา

    1. แสดงความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยของระบบสืบพันธ์ พัฒนาการทางเพศในวัยรุ่น

    2. ทักษะด้านการจัดการเรื่องสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ทักษะการตัดสินใจ

    3. วิเคราะห์อิทธิพลทางสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ

    4. แสดงความรู้การป้องกันการรับเชื้อเอชไอวี

    5. ปฏิบัติโครงงานเกี่ยวกับ เป้าหมายและแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตที่มีสุขภาวะ

 

คำอธิบายรายวิชา

        ปฏิบัติเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศเมื่อเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยรุ่น การดูแลสุขภาพทางเพศ สัมพันธภาพกับความคาดหวังต่อบทบาทและความรับผิดชอบ การแสดงออกทางเพศ ทักษะการตัดสินใจ การต่อรองและ             การสื่อสารความต้องการตามความคิดเห็นและความรู้สึก การตระหนักในคุณค่าของตนเองบนพื้นฐานของ             การเคารพในสิทธิของผู้อื่น สิทธิในการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศภายใต้กรอบของกฎหมายว่าด้วยเพศ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความรู้สึกและพฤติกรรม การเลือกใช้แหล่งบริการช่วยเหลือ

ที่เป็นมิตรในพื้นที่

 

หน่วยสาระการเรียนรู้

 

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

จำนวนชั่วโมง

สัปดาห์ที่

1

รู้จักตนเอง

4

1 - 4

2

รู้จักคนอื่น

2

5 - 6

3

แสวงหาคำตอบ

3

7 - 9

4

เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิต

5

10 - 14

5

รู้จักสิทธิ

3

15 - 17

 

สอบปลายภาค

18