ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เปิดให้กับนักศึษาในรายวิชา ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) รหัสวิชา MBC0102