เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เปิดให้กับนักศึษาในรายวิชา ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) รหัสวิชา MBC0102