ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

เปิดให้กับนักศึษาในรายวิชา ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) รหัสวิชา MBC0102