homeระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
person
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

ผู้สอน
นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3128

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เปิดให้กับนักศึษาในรายวิชา ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) รหัสวิชา MBC0102 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)