homeระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
personperson_add
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

ผู้สอน
นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3128

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เปิดให้กับนักศึษาในรายวิชา ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) รหัสวิชา MBC0102 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)