ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง Coastal Aquaculture Laboratory 06111305 1/61
ผู้สอน

อุทร เจริญเดช

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 21 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง Coastal Aquaculture Laboratory 06111305 1/61

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31369

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

คำอธิบายชั้นเรียน

ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

Coastal Aquaculture Laboratory

06-111-305

2(0-4-2)

วิชาบังคับก่อน: 06-111-101 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Prerequisite: 06-111-101 Principles of Aquaculture

วิชาเรียนควบคู่: 06-111-304 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 

  Co-requisite: 06-111-304 Coastal Aquaculture  

ปฏิบัติการเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจ  การผลิตอาหาร การเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจ การป้องกันรักษาโรคและปรสิต  วิธีการประเมินการเจริญเติบโต  การเก็บเกี่ยวผลผลิต 

Practice in breeding and nursing of economic coastal aquatic animals;  feed production; culture of economic coastal aquatic  animals; disease and parasite prevention and treatment; growth evaluation; harvesting methods


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.