เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง Coastal Aquaculture Laboratory 06111305 1/61

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อุทร เจริญเดช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

Coastal Aquaculture Laboratory

06-111-305

2(0-4-2)

วิชาบังคับก่อน: 06-111-101 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Prerequisite: 06-111-101 Principles of Aquaculture

วิชาเรียนควบคู่: 06-111-304 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 

  Co-requisite: 06-111-304 Coastal Aquaculture  

ปฏิบัติการเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจ  การผลิตอาหาร การเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจ การป้องกันรักษาโรคและปรสิต  วิธีการประเมินการเจริญเติบโต  การเก็บเกี่ยวผลผลิต 

Practice in breeding and nursing of economic coastal aquatic animals;  feed production; culture of economic coastal aquatic  animals; disease and parasite prevention and treatment; growth evaluation; harvesting methods