เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

61-1 4951102-59 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 [ภาค กศ.บป.]

เกี่ยวกับชั้นเรียน

61-1 4951102-59 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 [ภาค กศ.บป.]

4951102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 (Human Anatomy and Physiology II) 2(1-2-3) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4951101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 เป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ตามหลักสูตรหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 โดยมีคำอธิบายรายวิชา ดังนี้ 

       หลักพื้นฐานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ ได้แก่ ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อ สมดุลน้ำ สมดุลกรด-ด่างในร่างกาย และการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย
       Principal concepts of human body systems in term of respiratory system, gastrointestinal system, urinary system, reproductive system, and endocrine system, body fluid balance, acid-base balance, and regulation of body temperature.