ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดย คุณครูภาสธร  ยาวโนภาส  ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม)  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1