เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีขนมอบ (เลือกเสรี 1/2561)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชาเลือกเสรี  สำหรับ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี  ที่มีความสนใจในการทำขนมอบ