เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ช่างจักรยานยนต์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

บุญช่วย บัวคลี่

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา

วิชาช่างจักรยานยนต์

สมรรถนะรายวิชา

1. อธิบายความรู้พื้นฐานของการเป็นช่างซ่อมจักรยานยนต์ที่ดีตามหลักปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้

2.ตรวจแก้ไขระบบและชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ถูกต้องปลอดภัย

3.ตรวจแก้ไขวงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ถูกต้องปลอดภัย

4.ตรวจแก้ไขชิ้นส่วนประกอบระบบตัวถังได้ถูกต้องปลอดภัย

5.ตรวจแก้ไขระบบควบคุมหัวฉีด อิเล็กทรอนิกส์จักรยานยนต์ได้ถูกต้องปลอดภัย