เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ED 347-106 Learning Management and Classroom Management

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ทฤษฏี รูปแบบ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้ การจัดการเรียนรู้ในอิสลาม การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการอิสลาม การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการเรียนรู้ หลักการและฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียน การสร้างบรรยากาศการจัดชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา การใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกเพื่อการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง