การจัดการเชิงกลยุทธ์D


ผู้สอน
ณัฐชยา ตันกุ้ย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 2 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการเชิงกลยุทธ์D

Class ID
31484

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คำอธิบายวิชา

ศึกษาแนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างของการวางแผนและการบริหารทั่วไป     องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์   การกำหนดเป้าหมายของธุรกิจกระบวนการและเทคนิคการวางแผนการวางนโยบายธุรกิจ โครงสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการแข่งขัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก     กลยุทธ์รวมของธุรกิจ การประเมินผล และการติดตามผล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)