เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดการเชิงกลยุทธ์D

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาแนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างของการวางแผนและการบริหารทั่วไป     องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์   การกำหนดเป้าหมายของธุรกิจกระบวนการและเทคนิคการวางแผนการวางนโยบายธุรกิจ โครงสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการแข่งขัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก     กลยุทธ์รวมของธุรกิจ การประเมินผล และการติดตามผล