เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สันติพงศ์ บุลยเลิศ

กรมการท่องเที่ยว

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว มีหน้าที่ในการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ให้เกิดการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการให้บริการ