เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชา มศ 041007 ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษาเป็นวิชาบังคับกลุ่มภาษา หมวดการศึกษาทั่วไป หลักสูตรสถาบันการพลศึกษา