ว 33101 วิทยาศาสตร์ ม.3

อุรา เริกชัย

โรงเรียนบุญสมวิทยา จันทบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์surprise