เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พื้นฐานระบบการสื่อสารข้อมูล สัญญาณ ลักษณะข้อมูลแบบอนาล็อกและดิจิทัล โมดูเลชั่น มัลติเพล็กซิ่ง สถาปัตยกรรมเครือข่าย OSI และ TCP/IP โปรโตคอล การทำงานของอุปกรณ์เครือข่าย ระบบเครือข่ายไร้สาย การใช้งานระเบียบ
กฎ กติกา จริยธรรมตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งในบริบทสังคมไทยและสากล