ผู้สอน
วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31614

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำอธิบายชั้นเรียน

พื้นฐานระบบการสื่อสารข้อมูล สัญญาณ ลักษณะข้อมูลแบบอนาล็อกและดิจิทัล โมดูเลชั่น มัลติเพล็กซิ่ง สถาปัตยกรรมเครือข่าย OSI และ TCP/IP โปรโตคอล การทำงานของอุปกรณ์เครือข่าย ระบบเครือข่ายไร้สาย การใช้งานระเบียบ
กฎ กติกา จริยธรรมตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งในบริบทสังคมไทยและสากล