เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

COM2401(1/2555) Introduction to Information Technology Economics

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาการประยุกต์ทฤษฎ๊เศรษฐศาสตร์ในเทคโนโลยีสารสนเทศ