COM2401(1/2555) Introduction to Information Technology Economics

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาการประยุกต์ทฤษฎ๊เศรษฐศาสตร์ในเทคโนโลยีสารสนเทศ