เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ณัฐพงษ์ โพธิ์ถิรเลิศ

โรงเรียนขามสะแกแสง

1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

 • คิดสร้างสรรค์
 • ใส่ใจนวัตกรรม
 • มีวิจารณญาณ
 • แก้ปัญหาเป็น
 • สื่อสารดี
 • เต็มใจร่วมมือ

2. ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี

 • อัพเดตทุกข้อมูลข่าวสาร
 • รู้เท่าทันสื่อ
 • รอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ฉลาดสื่อสาร

3. ทักษะชีวิตและอาชีพ

 • มีความยืดหยุ่น
 • รู้จักปรับตัว
 • ริเริ่มสิ่งใหม่
 • ใส่ใจดูแลตัวเอง
 • รู้จักเข้าสังคม
 • เรียนรู้วัฒนธรรม
 • มีความเป็นผู้นำ
 • รับผิดชอบหน้าที่
 • พัฒนาอาชีพ
 • หมั่นหาความรู้รอบด้าน