เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุรภา เหล็งหวาน

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม

คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

            ศึกษา และอธิบายหลักการแก้ปัญหาเบื้องต้น การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูลอย่างเป็นระบบ และถูกต้องตามขั้นตอน เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบของสำเนาถาวร หรือสื่อบันทึกตามความเหมาะสม โดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์จัดทำข้อมูลเพื่อการนำเสนอผลงานในรูปแบบที่เหมาะสม สื่อความหมาย เข้าใจง่าย สามารถนำความรู้และทักษะมาสร้างชิ้นงานจากจินตนาการโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมด้วยความรับผิดชอบ

            โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการทำงาน  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวน การทำงานกลุ่ม 

            เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม