เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รหัสวิชา 2501-2004  วิชาอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น จำนวน 2 หน่วยกิต เวลาเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)