homeรายวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (กลุ่มเรียน สาขาภาษาจีน)
personperson_add
รายวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (กลุ่มเรียน สาขาภาษาจีน)

ผู้สอน
อาจารย์ ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
รายวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (กลุ่มเรียน สาขาภาษาจีน)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3173

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา
ความสำคัญของภาษาไทย การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน ปัญหาและแนวทางแก้ไขหลักการใช้คำ สำนวน การผูกประโยค  ระดับภาษา หลักและกระบวนการพัฒนาทักษะการรับสารและการส่งสาร การอ่านจับใจความ วิเคราะห์ และประเมินค่า ฝึกทักษะการอ่าน การพูด การเขียน การนำเสนอผลงานเชิงวิชาการ

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)