เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (กลุ่มเรียน สาขาภาษาจีน)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา
ความสำคัญของภาษาไทย การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน ปัญหาและแนวทางแก้ไขหลักการใช้คำ สำนวน การผูกประโยค  ระดับภาษา หลักและกระบวนการพัฒนาทักษะการรับสารและการส่งสาร การอ่านจับใจความ วิเคราะห์ และประเมินค่า ฝึกทักษะการอ่าน การพูด การเขียน การนำเสนอผลงานเชิงวิชาการ