รายวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (กลุ่มเรียน สาขาภาษาจีน)

คำอธิบายชั้นเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา
ความสำคัญของภาษาไทย การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน ปัญหาและแนวทางแก้ไขหลักการใช้คำ สำนวน การผูกประโยค  ระดับภาษา หลักและกระบวนการพัฒนาทักษะการรับสารและการส่งสาร การอ่านจับใจความ วิเคราะห์ และประเมินค่า ฝึกทักษะการอ่าน การพูด การเขียน การนำเสนอผลงานเชิงวิชาการ