homeรายวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (กลุ่มเรียน สาขาภาษาจีน)
person
รายวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (กลุ่มเรียน สาขาภาษาจีน)

ผู้สอน
อาจารย์ ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
รายวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (กลุ่มเรียน สาขาภาษาจีน)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3173

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

คำอธิบายรายวิชา
ความสำคัญของภาษาไทย การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน ปัญหาและแนวทางแก้ไขหลักการใช้คำ สำนวน การผูกประโยค  ระดับภาษา หลักและกระบวนการพัฒนาทักษะการรับสารและการส่งสาร การอ่านจับใจความ วิเคราะห์ และประเมินค่า ฝึกทักษะการอ่าน การพูด การเขียน การนำเสนอผลงานเชิงวิชาการ

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)