เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

61-X เตรียมฯ 4944803-55 ปัญหาพิเศษ+4954803-59 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

61-X เตรียมฯ 4944803-55 ปัญหาพิเศษ+4954803-59 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555

4943801 ชีวสถิติ 2(2-0-4)
Biostatistics
ความหมายและความสำคัญของสถิติ ข้อมูล มาตราการวัด การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในการวิจัยด้วยสถิติบรรยายและสถิติทดสอบ ความหมายและความสำคัญของสถิติสาธารณสุข สถิติชีพและตารางชีพที่สำคัญในงานสาธารณสุข และการนำข้อมูลสถิติไปใช้ในงานสาธารณสุข

4943802 การวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์ 3(2-2-5)
Research Methodology for Public Health
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4943801 ชีวสถิติ
หลักและวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข การออกแบบวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลและสรุปผล การเขียนรายงานการวิจัย และการนำเสนอผลงานวิจัย

4944803 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข 2(0-4-2)
Special Problems in Public Health
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4943802 การวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์
ศึกษาปัญหาในขอบเขตอาชีพสาธารณสุขตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ภายใต้การควบคุมและแนะนำของอาจารย์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559
4953801 ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัยเพื่องานสาธารณสุขชุมชน 
Biostatistics and Research Methodology for 
Community Health 3(3-0-6)
ความหมาย ความสำคัญ และขอบข่ายของชีวสถิติในงานสาธารณสุขชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอ้างอิง ทั้งสถิติอิงพารามิเตอร์และสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสาธารณสุขทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ความหมาย ประเภท แบบแผน และกระบวนการวิจัยในงานสาธารณสุขชุมชน การกำหนดประเด็นปัญหาและหัวข้อวิจัย ที่เน้นการวิจัยเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ หรือวิธีผสมผสานทั้งการเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ การวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ หรือวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม การทบทวนวรรณกรรม การกำหนดระเบียบวิธีวิจัย การสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การจัดทำโครงร่างวิจัยภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย การขอจริยธรรมการวิจัย และการสอบป้องกันโครงร่างวิจัยเพื่อดำเนินงานวิจัยต่อไปในรายวิชาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่องานสาธารณสุขชุมชน
Definitions, importance and scope of biostatistics in community health, data analysis by descriptive and inferential statistics including parameter and non-parameter, application computer program for data analysis, quantitative and qualitative data analysis, state of research problems and research topic on quantitative or qualitative or mixed method, Routine to Research (R2R),  research and development to innovative on health service, literature reviews, methodology, research instrument construction for data collection, quality measurement of instrument, proposal preparation under advisor’s supervision, applying ethics, and proposal defense to perform research in course of research and innovative development for community health.

4954803 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่องานสาธารณสุขชุมชน 
Research and Innovative Development for 
Community Health
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4953801 ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัย
                                  เพื่องานสาธารณสุขชุมชน 3(0-6-3)
       การดำเนินการวิจัยตามเค้าโครงวิจัยที่ผ่านการสอบมาแล้วในรายวิชาชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัยเพื่องานสาธารณสุขชุมชน ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
          Performing of research according to the defensive research proposal in course of biostatistics and research methodology for community health under the advisor supervision.