เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเรียนรู้การเกษตรทฤษฎีใหม่

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชลทิศ แนวถาวร

โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่

เกษตรทฤษฎีใหม่

แปลงที่ดินขนาด 15 ไร่ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านมงคล ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้เป็นแบบจำลองของ “ทฤษฎีใหม่” มีการจัดแบ่งการใช้ประโยชน์พื้นที่ ดังนี้ คือ 1. ส่วนแรก เนื้อที่ประมาณร้อยละ 30 หรือ 3 ไร่ ขุดเป็นสระเก็บน้ำประจำไร่-นา มีปริมาตรความจุน้ำอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 10,000 ลูกบาศก์เมตร สำหรับไว้ใช้ในการเพาะปลูกพืช โดยสามารถนำไปใช้ได้ทั้งทำนา ปลูกพืชไร่ หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูแล้ง ปลูกผักสวนครัว สวนผลไม้ ไม้ยืนต้น ไม้ใช้สอย ปลูกพืชน้ำ เพาะเห็ด และเลี้ยงปลาหรือสัตว์น้ำอื่น เพื่อเป็นรายได้เสริม 2. ส่วนที่สอง เนื้อที่ประมาณร้อยละ 60 หรือ 10 ไร่ ใช้เป็นพื้นที่เพาะปลูกและพัฒนา การเกษตรกรรมต่างๆ เช่น ทำนา ปลูกพืชไร่ พืชสวนครัว สวนผลไม้ ไม้ยืนต้น ไม้ใช้สอยและสวนวนเกษตร ตามความเหมาะสม โดยให้เอื้ออำนวยกับทรัพยากรและสภาพแวดล้อม และการตลาดของท้องถิ่น 3. ส่วนที่สาม เนื้อที่ประมาณร้อยละ 10 หรือ 2 ไร่ จัดทำเป็นบริเวณบ้าน ที่อยู่อาศัย คอกสัตว์ กองปุ๋ยหมัก กองฟาง โรงเรือน ลานตาก-นวด พืชผลสวนครัว ไม้ร่มเงา ไม้ดอก ไม้ประดับ สวนหย่อม ถนน คันดิน หรือ คู คลอง และสิ่งก่อสร้างอื่น