61-1 4955302 นโยบายและการวางแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข [ป.โท ส.ม.ภาคพิเศษ]
ผู้สอน

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
61-1 4955302 นโยบายและการวางแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข [ป.โท ส.ม.ภาคพิเศษ]

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31825

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

4955302        นโยบายและการวางแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข                      3 (2-2-5)

                       Policy and Strategic Planning in Public Health

                       ศึกษานโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาสาธารณสุข นโยบายสุขศึกษาแห่งชาติ หลักการการกำหนดนโยบาย หลักการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ ฝึกปฏิบัติแบบจำลองกำหนดนโยบายและวางแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.