เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Inorganic Laboratory 1

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนหรือควบคู่กัน : 4102220 เคมีอนินทรีย์ 1

การตกผลึกสารประกอบไอออนิก การทดสอบการนำไฟฟ้าของสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวเลนต์ การศึกษาโครงสร้างผลึกของสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวเลนต์ และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาเคมีอนินทรีย์ 1

Crystallization of ionic compounds; conductivity of ionic and covalent compounds; studies about crystal structure of ionic and covalent compounds; and laboratory that corresponding to Inorganic Chemistry 1 course