เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 1

คำอธิบายชั้นเรียน

 cheeky รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 1  เป็นรายวิชาพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2551 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกปีที่ 1 โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย yes