homeเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 1
personperson_add
เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 1

ผู้สอน
person
นาง เกวลิน วุฒิสาร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3185

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 cheeky รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 1  เป็นรายวิชาพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2551 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกปีที่ 1 โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย yes


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)