เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1/1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2561  สอนโดย นางพรรณรัตน์  ชัยชนะสมบัติ   ครู ค.ศ.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น   สพม.25