เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

COM วันพฤหัสบดีบ่าย รวม SEC 1 (Principles of Information Systems)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

นักศึกษาส่งงานตามที่อาจารย์มอบหมายให้ปฏบัติดังนี้

1. ให้นักศึกษาแยกเป็นงานแต่ละครั้งและส่งเป็นไฟล์แนบมาในระบบนี้

2. ส่งงานภายในวันที่ 17 สิงคหาคม 2561 (หากพบปัญหาในการส่งงานผ่านระบบนี้

    ต้องมาพบอาจารย์ก่อนส่งงานวันสุดท้าย)

3. หากนักศึกษาคัดลอกงานมาส่ง ผู้ให้คัดลอกและผู้คัดลอกได้เกรด F